Grabwespe Ectemnius cavifrons Männchen
Das Männchen der Grabwespenart Ectemnius cavifrons vor dem Nesteingang an einer Nisthilfe.